Lappeenranta-Saimaa Rotaryklubi ry:n säännöt

Säännöt on hyväksytty klubin päättävässä kokouksessa 24.10.2018

1. NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Lappeenranta-Saimaa Rotaryklubi ry, kotipaikka Lappeenranta ja sen toimialueena on Lappeenrannan kaupunki lähiympäristöineen. Yhdistystä nimitetään jäljempänä klubiksi.

2. TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

Klubin tarkoituksena on toimia paikallisena ja kansainvälisenä palvelu- ja hyväntekeväisyysjärjestönä osana kansainvälistä rotaryorganisaatiota. Tämän toteuttamiseksi klubi järjestää kokouksia, esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia, seminaareja, juhla- ja muita vastaavia tilaisuuksia ja pitää yhteyttä Suomen Rotarypalvelu ry-nimiseen yhdistykseen, Kansainvälisen Rotaryn piiriin 1430 ja sen muihin klubeihin, sekä Kansainväliseen Rotary Internationaliin.

Toimintansa tukemiseksi klubi voi vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja, sekä järjestää asianomaisella luvalla varainkeräyksiä, arpajaisia ja juhlia, sekä harjoittaa sellaista elinkeino- tai muuta ansiotoimintaa, joka kytkeytyy välittömästi säännöissä määrätyn tarkoituksen toteuttamiseen. Samoin klubi voi järjestämissään tilaisuuksissa harjoittaa anniskelutoimintaa asianmukaisen luvan saatuaan.

3. JÄSENET

Klubin varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä sen toimialueella asuva tai siellä toimessa oleva täysi-ikäinen, hyvämaineinen alansa pätevä edustaja. Jäseneksi kutsuminen tapahtuu varsinaisen jäsenen hallitukselle tekemästä kirjallisesta ehdotuksesta. Jäsenehdokkaalta pyydetään suostumus jäsenyyteen. Hallitus joko hyväksyy tai hylkää ehdotuksen kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa sen tekemisestä. Mikäli klubin varsinainen jäsen haluaa vastustaa jäsenehdokasta, tulee hänen ilmoittaa vastustamisensa seitsemän (7) päivän kuluessa siitä, kun jäsenehdokkaasta on ensimmäisen kerran ilmoitettu kokouksessa. Jäsenen erottamisesta päättää klubin hallitus nojautuen yhdistyslakiin.

Klubikokous voi hyväksyä hallituksen esityksestä kunniajäseniä. Kunniajäseneksi kutsutun ei tarvitse olla rotari.

4. LIITTYMIS- JA VUOSIMAKSU

Klubin vuosikokous päättää vuosittain perittävästä jäsenmaksusta sekä liittymismaksusta. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.

5. HALLITUS

Klubin asioita hoitaa klubin vaalikokouksen toimintavuodeksi kerrallaan valitsema hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, jota kutsutaan presidentiksi sekä hänen lisäkseen vähintään kuusi (6) tai enintään yksitoista (11) jäsentä. Hallituksen toimintavuosi on vaalikokousta seuraavan heinäkuun 1. päivästä sitä seuraavan vuoden kesäkuun 30. päivään. Hallitus on päätösvaltainen, kun siinä on läsnä hallituksen jäsenten enemmistö.

6. KLUBIN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Klubin nimen kirjoittaa puheenjohtaja yksin tai hallituksen nimenkirjoittajaksi oikeuttama henkilö.

7. TOIMINNANTARKASTAJAT/TILINTARKASTAJAT

Klubilla on yksi varsinainen toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja, tai mikäli laki vaatii toiminnan laajuuden takia, niin vaihtoehtoisesti klubilla on yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja.

8. TILIKAUSI JA TOIMINNANTARKASTUS

Klubin toiminta- ja tilikausi on 1.7. – 30.6. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle tai tilintarkastajalle viimeistään kolme (3) viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tai tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle vähintään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta.

9. KLUBIN VUOSIKOKOUS

Klubin vuosikokous pidetään kunkin vuoden elo-lokakuussa. Klubin vuosikokous kutsutaan koolle vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta. Kutsu ilmoitetaan paikallisessa lehdessä ja sähköpostilla jäsenille. Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta, tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) klubin jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Klubin kokouksessa jokaisella varsinaisella jäsenellä on yksi (1) ääni. Äänestyksen mennessä tasan, puheenjohtajan ääni ratkaisee äänestyksen tuloksen. Klubin vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  • esitetään vuosikertomus ja tilinpäätös edelliseltä toimintavuodelta sekä toiminnantarkastajan tai tilintarkastajan lausunto,

  • päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille,

  • esitetään kuluvan kauden talousarvio ja toimintasuunnitelma, vahvistetaan jäsen- ja liittymismaksu kuluvalle kaudelle,

  • muut kokouskutsussa mainitut asiat.

10. KLUBIN VAALIKOKOUS

Klubin vaalikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä joulukuun loppuun mennessä. Kutsu vaalikokoukseen ja ylimääräiseen kokoukseen toimitetaan jäsenille, kuten vuosikokouskutsu. Vaalikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  • vahvistetaan hallituksen jäsenten lukumäärä,

  • valitaan hallituksen puheenjohtaja sekä muut hallituksen jäsenet,

  • valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja, tai mikäli laki vaatii yhdistyksen toiminnan laajuuden takia, yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja,

  • käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

11. KLUBIN PURKAMINEN

Klubin purkautuessa on klubin varat käytettävä klubin purkamisesta päättäneen kokouksen esittämällä tavalla rotaryaatteen edistämiseen Suomessa.

12. KLUBIN TOIMINTATAVAT

Lappeenranta-Saimaa Rotaryklubi vahvistaa itselleen erillisen toimintaohjeistuksen, jossa säädetään yksityiskohtaisemmin klubin sisäisistä toiminta- ja menettelytavoista Kansainvälisen Rotaryn periaatteiden mukaisesti.

13. MUUT MÄÄRÄYKSET

Sääntöihin voidaan tehdä muutoksia klubin kokouksessa, jossa kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä niitä kannattaa.